terms-and-conditions

terms and conditions

Algemene verkoopvoorwaarden boo | ben oostrum ontwerpt & AZUME. Hierna te noemen AZUME

1. Toepasselijkheid

1.1 Op de leveringen van AZUME zijn de Algemene Voorwaarden van de BNO van toepassing. De navolgende Algemene Verkoopvoorwaarden zijn hierop een aanvulling.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door AZUME gedane aanbiedingen of met haar afnemers te sluiten overeenkomsten, mondeling, via internetdomeinen of schriftelijk tot stand gekomen respectievelijk door leverancier zijn bevestigd.

1.3 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.4 AZUME behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.5 Afwijkingen van deze AVW moeten vooraf schriftelijk worden vastgelegd, waarbij alle niet veranderde voorwaarden onverlet blijven.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. AZUME is op geen enkele wijze hieraan gebonden.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de website staan vermeld of voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding en zolang de voorraad strekt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij anders vermeld in de offerte.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging en of factuur aan de koper is verzonden naar het door koper opgegeven (e-mail)adres, per post is verzonden of ondertekend in de winkel. U kunt te allen tijde schriftelijk (per post, fax of e-mail) een bestelling waar nog geen betaling bij heeft plaats gevonden, herroepen zonder opgaaf van reden. U gaat akkoord met onze leveringsvoorwaarden, zodra u de order heeft ondertekend.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via SMS, e-mail of anderszins verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. AZUME garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, zowel inclusief BTW als exclusief btw en exclusief verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Wanneer de bezorgkosten niet zijn inbegrepen, geeft AZUME de kosten van bezorging, die voor rekening van koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan koper op.

3.3 Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door AZUME worden gecorrigeerd.

3.4 Na tot stand komen van de overeenkomst dient voor levering te worden betaald. Betaling kan geschieden per banktransfer of contant. Levering kan niet plaatsvinden indien het bedrag niet kan worden voldaan. Wanneer geleverd is vóór de betaling en deze betaling uitblijft zullen artikelen retour worden genomen en eventuele gemaakt bezorgkosten in meerdering worden gebracht.

3.5 Prijsverhogingen zijn na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

3.6 Ingeval van niet-tijdige betaling, is AZUME bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of levering van producten op te schorten tot het moment waarop koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

3.7 Artikelen blijven eigendom van AZUME totdat de producten betaald zijn.

4. Levering

4.1 AZUME zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Bij verzenden, wordt de bestelling zo spoedig mogelijk, doch altijd na ontvangst van de betaling verstuurd. Bij levering dient u een afleveradres op te geven waar iemand aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen. Bij niet aanwezig zal een notitie in de brievenbus achter gelaten worden waarop wordt aangegevn waar het pakket kan worden opgehaald.

4.2 De door AZUME opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de levertijden van leveranciers en zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.

4.3 De levering van de producten geschiedt op de adresgegevens zoals deze door u opgegeven zijn. AZUME is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens van de geadresseerde indien dit problemen met de levering tot gevolg heeft. Wanneer AZUME zelf bezorgt maken wij een passende afspraak, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor uitlopen van tijd door overmacht, zoals files en dergelijke.

5. Eigendom

5.1 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het door koper opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of op het postkantoor, resp. bij de buren van koper worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn.

5.2 Wanneer de levering niet bij de buren mag worden afgeleverd dient de koper dat bij de bestelling aan te geven

6. zichttermijn / herroepingsrecht / retourneren

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en zodra gebreken zijn geconstateerd deze direct te melden aan AZUME, bij voorkeur per e-mail met foto’s.

6.2 Alleen in geval van koop of afstand zal aan koper na ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van zeven(7) kalenderdagen worden gegeven binnen welke termijn koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde producten te retourneren c.q terug te zenden. (altijd onbeschadigd en in originele verpakking) Dit dient altijd schriftelijk- per e-mail te worden vermeld aan AZUME. Kosten van retourneren zijn voor koper.

6.3 Van het herroepingsrecht (6.2) zijn uitgezonderd de koop op afstand van producten die:
(1) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper
(2) duidelijk persoonlijk van aard zijn (speciaal voor u bestelde artikelen)
(3) door hun aard niet kunnen worden geretourneerd (denk aan zitmeubelen)
(4) snel kunnen bederven of verouderen;
(5) indien Koper de originele verpakking heeft weggegooid
(6) vintage artikelen
(7) afgeprijsde artikelen/ artikelen met korting verkregen.

6.4 Indien de koper van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en artikelen ongeschonden door AZUME zijn ontvangen, dan draagt boo | AZUME zorg voor terugbetaling binnen dertig 30 dagen van het door koper aan AZUME betaalde, zulks met uitzondering van de bezorgkosten heen/ retour. Deze kosten zijn te alle tijden voor de koper.

6.5 Bij het annuleren van een order, is AZUME gerechtigd 30% van het verkoopbedrag als onkosten in rekening te brengen aan koper.

7. garantie en Aansprakelijkheid

7.1 AZUME staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften. Indien van toepassing gelden voor de door de AZUME geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van koper ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet. Altijd schriftelijk en met foto’s de gebreken, zodra geconstateerd, aan AZUME kenbaar maken

7.2 Onverminderd het in artikel 7.1 bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: – indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van AZUME of de fabrikant zijn verricht; -indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; -indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van koper.

7.3 AZUME is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van AZUME. AZUME is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.4 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. AZUME behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren

7.5 De inhoud van de website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van AZUME op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. AZUME kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. AZUME is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en AZUME dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. AZUME sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is AZUME niet gehouden haar verplichten jegens koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens koper voor de duur van de overmacht opgeschort.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de website.

9. Intellectuele eigendom

9.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij AZUME, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

9.3 De website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van AZUME. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AZUME. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

10. Persoonsgegevens en privacy

10.1 AZUME zal de gegevens van koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. AZUME neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.2 Indien koper aan AZUME te kennen geeft geen directe commerciële communicatie per post, telefoon, e-mail, SMS en dergelijke te willen ontvangen, zal AZUME zulks respecteren, voor zover zulks in haar vermogen ligt.

11. diversen

11.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en zullen door AZUME op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden zijn tevens op de Website te raadplegen.